Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก
11/06/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,520 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 8 ราย ดังนั้น   จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20200611_สถาปนิก 090.pdf