Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว (ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) วันที่ 18 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จึงขอ..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขอ..


ประกาศ! ปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ และอัพเกรดโปรแกรม (Software) , 30/01/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ และอัพเกรดโปรแกรม (Software) ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 10/01/2563

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงว..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 02/12/2562

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว , 08/11/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30–07.00 น. และ เวลา 12.00-12.30 น. จึงขออภั..


ประกาศ! ปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ , 05/08/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวล..


ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย , 05/07/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาค..


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จำนวน 79,980,000.00 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , 10/05/2562

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที..


คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :