Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943161
: kittiporn.w@cmu.ac.th
กิตติพร วิกะศิลป์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยสารบรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานเลขานุการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
  • งานกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกอง
  • งานร่างโต้ตอบเอกสาร
  • งานจัดวาระและนัดหมายการประชุมผู้อำนวยการกอง
  • งานประสานงานการประชุม
  • งานควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลหมายเลข 053-943161 และ 053-943000
  • งานจัดหาของขวัญและของที่ระลึก
  • งานเก็บเอกสารรายงานการประชุม