Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943164
: ningkwan.ki@cmu.ac.th
นิ่งขวัญ กิจมี

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยงบประมาณและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ช่วยงานรับ – ส่งเอกสารของหน่วยพัสดุ
 • ช่วยทำทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง ของหน่วยพัสดุ
 • งานจัดเตรียมเอกสาร ใบสำคัญ คัดแยกเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ
 • งานจัดเตรียมเอกสาร ใบสำคัญ คัดแยกเอกสาร สำหรับใช้เป็นหลักฐานทางการพัสดุ
 • ประสานงานตรวจรับ ติดตามเร่งรัดเอกสารในระบบสารบรรณ และติดตามการลงนามของกรรมการ
 • งานบัญชีรับ-จ่ายวัสดุไฟฟ้าสำรองซ่อม
 • งานบัญชีรับ-จ่ายวัสดุประปาสำรองซ่อม
 • งานบัญชีรับ-จ่ายวัสดุสำนักงานสำรอง
 • งานบัญชีรับ-จ่ายวัสดุงานบ้านสำรอง
 • งานบัญชีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • รายงานการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานบัญชีครุภัณฑ์ประจำกอง
 • งานจำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์
 • รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
 • งานกรรมการร่วมในกิจกรรมพิเศษของงานพิธีต่าง ๆ
 • สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี (ควบคุมส่วนของสายงาน 1 ใน 4)
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย