Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943169
: saokaew.k@cmu.ac.th
เสาร์แก้ว คำหล้า

พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยประปาผลิต

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ทำการผลิต – จ่ายน้ำประปาเพื่ออุปโภค – บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลากรผู้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานตรวจสอบ จัดหาน้ำดิบเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา
  –  ดูแลรักษา ทำความสะอาดรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ
  –  จดบันทึกระดับน้ำในอ่างแก้ว
  –  ค่าความขุ่นของน้ำในบริเวณอ่างเก็บน้ำ
  –  เก็บตัวอย่างน้ำดิบในบริเวณอ่างเก็บน้ำ เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  –  ตารางการปล่อยน้ำและเช็คน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงสูบเข้าอ่างเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง 
      (เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม)
  –  ตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุดผลิตที่ 1, 2-4,5,6
 • งานผลิต-จ่ายน้ำประปา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และไร่แม่เหียะ
  – สูบน้ำอ่างแก้วเข้าสู่ระบบการผลิต
  – ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างน้ำประปาและน้ำดิบ
  – ควบคุมการจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิต
  – ตรวจสอบการจับตัวของน้ำในบ่อตกตะกอน
  – ควบคุมการแบ่งจ่ายน้ำที่ผ่านการแยกตะกอนเข้าถังกรอง
 • งานควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำประปา
  – ควบคุมและปรับสภาพความเป็นกรด – ด่างของน้ำดิบในบ่อตกตะกอน
  – ตรวจเช็คสีของน้ำดิบ
  – ตรวจเช็คและควบคุมการจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิต
  – ตรวจเช็คและควบคุมอัตราการผสมสารเคมีกับน้ำดิบ
  – ควบคุมความขุ่นของน้ำที่ผลิตแล้วให้ได้มาตรฐาน
  – ควบคุมการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรค
  – สำรวจการเกิดตะกอนและการตกตะกอนในบ่อตกตะกอน
  – ทดสอบความเป็นกรด – ด่างของน้ำดิบที่ผ่านกระบวนการผลิต
  – ตรวจเช็คค่าคลอรีนหลงเหลือในน้ำจากการฆ่าเชื้อโรคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  – เก็บน้ำตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตส่งวิเคราะห์หาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร
  – ควบคุมการจ่ายน้ำให้แก่ผู้อุปโภค – บริโภค
  – ควบคุมการล้างทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ ถังเก็บน้ำใสและถังจ่ายน้ำ
   – ตรวจเช็คปริมาณน้ำใสในถังเก็บ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย