Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941177
: tawatchai.p@cmu.ac.th
ธวัชชัย ปัญญา

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • งานจดมิเตอร์น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยฯ (ฝั่งเชิงดอย) บ้านพักข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 13-17 ของทุกเดือน
 • งานจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
 • งานคำนวณเปรียบเทียนการในงานของส่วนกลาง
 • งานแจ้งหน่วยน้ำประปาให้ตรวจสอบมิเตอร์กรณีตรวจพบว่ามิเตอร์ประปา หรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้
 • งานเปลี่ยนรายชื่อผู้ย้ายเข้า-ออก ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้ร่วม
 • งานคำนวณจำนวนหน่วย และจำนวนเงิน ของผู้ใช้ร่วม เพื่อจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้ใช้นำไปชำระเงินที่กองคลัง
 • งานพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ร่วม
 • งานคำนวณจำนวนหน่วย และจำนวนเงิน ของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสารแจ้งให้ส่วนงานนำไปตั้งฎีกา เพื่อชำระเงินที่กองคลัง
 • งานพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของส่วนงาน
 • งานคำนวณจำนวนหน่วย และจำนวนเงิน ของบุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ
 • งานพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ
 • งานตรวจสอบคืนเงินค่าค้ำประกัน ในกรณีมีผู้ขอยกเลิกการใช้น้ำประปา
 • งานจัดทำสถิติการใช้น้ำประปาของผู้พักอาศัย ผู้ใช้ร่วมฯ และส่วนงานต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย