Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา Smat Office และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 2
13/06/2562กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง Smart Office ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่2 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็นวิทยากร ในการอบรม ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว :