Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

งานออกแบบและก่อสร้าง

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงและมี ปริมาณงานมาก ปัจจุบันงานออกแบบและก่อสร้างมีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้

 • ออกแบบโครงสร้างอาคารทุกชนิด ที่ออกแบบโดยงานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
 • ประมาณการงานการก่อสร้างต่าง ๆ ในงานออกแบบและก่อสร้าง
 • ควบคุม ดูแล การควบคุมงานก่อสร้างอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด
 • ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • งานสำรวจ รังวัด ตรวจสอบ และจัดทำแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย ฯ
 • ควบคุม ดูแล และเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฯ
 • สำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ฯ
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ฯ
 • งานปรึกษาหารือให้คำแนะนำในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
 • เข้าร่วมในกิจกรรมอันเนื่องจากการก่อสร้างในทุกคณะ สำนัก และสถาบันของ มหาวิทยาลัยฯ

การแบ่งหน่วยงานในสายงานออกแบบและก่อสร้าง

ในปัจจุบันงานออกแบบและก่อสร้างจัดแบ่งหน่วยต่าง ๆ ออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่

หน่วยสถาปัตยกรรมรับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรม อาทิ การออกแบบ เขียน แบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง สำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ เขียนแบบ ฯลฯ สรุปได้ดังนี้

1. การสำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ เขียนแบบ

 • สำรวจพื้นที่บริเวณภูมิประเทศที่ได้กำหนดให้เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้าง นั้น ๆ
 • สำรวจถึงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ค่าความต่างของระดับดินโดยประมาณ ตำแหน่งของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้าธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เป็นต้น
 • สำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างของเดิม ในกรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ ซ่อมแซม
 • รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (แล้วแต่กรณีย์) ไปศึกษาวิเคราะห์ถึง ความเป็นไป ได้ต่าง ๆ นำไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบ ต่อไป

2. ออกแบบ เขียนแบบ

 • ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) จัดทำแบบร่าง (SKETCH DESIGN) นำเสนอต่อเจ้าของโครงการนั้น เพื่อพิจารณาว่าถูกต้องตามข้อมูลความต้องการใช้สอยของ โครงการหรือไม่ ซึ่งในการออกแบบทุกครั้งได้ยึดถืองบประมาณที่ได้จัดขอหรือจัดตั้งไว้เป็นหลัก
 • เขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมเมื่อผ่านขั้นตอน ของการออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ (คณะ สำนัก สถาบัน) แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำการเขียนแบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING) ต่อไปโดย
  1. เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิแปลนพื้น แปลนแสดงตำแหน่ง ปลั๊ก สวิทซ์ ดวงโคมไฟฟ้า แปลนแสดงตำแหน่งงานสุขาภิบาล รูปตั้ง (รูปด้าน) รูปตัด รูปขยายทาง สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และแผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ เป็นต้น
  2. เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (นำข้อมูลการกำหนดหรือการออกแบบทางด้าน วิศวกรรมจากหน่วยวิศวกรรมมาทำการเขียนแบบ) อาทิ แปลน โครงสร้าง คานพื้น แปลน โครงหลังคา รูปขยายทางวิศวกรรม ผังงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล เป็นต้น
 • จัดทำรายการรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นคู่มือ หรือแนวทางประกอบการก่อสร้าง และประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของ คณะ-กรรมการตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการทำงาน ข้อกำหนดงานก่อสร้างต่าง ๆ กำหนดการ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น นอกเหนือจากภาระรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยฯ ยังให้บริการด้านอื่น อาทิ
  1. ให้บริการด้านการคัดลอกแบบตามที่หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่และ สาธารณูปการ (งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ งานบริการ สวัสดิการ) ได้ขอความร่วมมือไปอาทิ ผังบริเวณแสดงแนวเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ผังบริเวณ แสดงแนวท่อเมนประปา ผังบริเวณแสดงแนวคู่สายโทรศัพท์ ผังบริเวณแสดงเส้นทางสัญจร ตำแหน่งด่าน ป้อมยาม และจุดสกัดต่าง ๆ เป็นต้น
  2. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางภูมิสถาปัตย์ การออกแบบจัดวางผิวพื้นอาคารอย่างคร่าวๆ สำหรับประกอบการจัดตั้งหรือจัดขอ งบประมาณประจาปีแก่คณะ สำนัก สถาบัน
  3. ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และกรรมการตรวจการจ้างในงานจ้างเหมาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. ให้บริการด้านการตรวจสอบแบบรูปรายการ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางคณะสถาบัน สำนัก สถาบัน ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ
  5. ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยฯให้ข้อแนะนำ การใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยวิศวกรรมรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม ฯลฯ สรุปได้ ดังนี้

1. การสำรวจรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ

 • สำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้าง การสำรวจพื้นดิน ชั้นดิน ทางน้ำธรรมชาติ ตำแหน่งอาคารปลูกสร้างข้างเคียง ตำแหน่งต้นไม้ เพื่อประกอบการออกแบบฐานราก หรือโครงสร้าง ที่อยู่ต่ำกว่าระดับดิน
 • สำรวจ รังวัด แนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ หรือที่ ต่อเติมขึ้นใหม่ ถนนภายในบริเวณขอบเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ทางน้ำธรรมชาติ ค่าความต่างของระดับพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดทำและปรับปรุงแผนที่บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการพิจารณาการขยายตัวทางการศึกษาการขออนุมัติใช้พื้นที่ดิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ และยังใช้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างของหน่วยออกแบบ เขียนแบบ

2. ออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งหลังจากที่หน่วยสถาปัตยกรรมได้ ดำเนินการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ หน่วยวิศวกรรมต้องรับ ภาระหน้าที่ ในการออกแบบโครงสร้างของอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยจะต้องนำไป คำนวณน้ำหนักที่กระทำในโครงสร้างทุก ๆ อย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวอาคาร อาทิ โครง หลังคา กันสาด พื้น คานรับพื้น เสา ฐานราก เสาเข็ม เป็นต้น แล้วจึงนำค่าต่าง ๆ ที่ คำนวณได้ไปทำการออกแบบขนาดหน้าตัด ขนาดการเสริมเหล็ก ฯลฯ ขององค์อาคารแต่ ละอาคาร แล้วจึงจัดส่งไปให้หน่วยสถาปัตยกรรม เป็นผู้ดำเนินการ เขียนแบบทางด้าน วิศวกรรมต่อไป อนึ่ง ในการออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น หน่วยฯ จะต้องประสานงานกับทางหน่วยสถาปัตยกรรมค่อนข้างจะตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงาน ออกแบบแต่ละโครงการได้ผลงานที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อการเขียนแบบแปลนแสดงตำแหน่งปลั๊ก ดวง โคม สวิทซ์ไฟฟ้า แผงควบคุมประจาอาคารแล้วเสร็จ ทางหน่วยฯ จะต้องดำเนินการคำนวณออกแบบขนาดสาย ขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดทาข้อกำหนดหรือรายละเอียดประกอบการ ทำงาน ข้อกำหนดของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดทำผังร่างวงจรไฟฟ้า ฯลฯ แล้วจัดส่งให้ ทางหน่วยสถาปัตยกรรมดำเนินการเขียนตามที่ได้ออกแบบไว้ต่อไป

4. ออกแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

ในการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ละ โครงการของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีงาน ระบบประปาสุขาภิบาลเกือบจะทุก ๆ โครงการ ดังนั้น ภาระรับผิดชอบของหน่วยฯ คือ ต้องดำเนินการออกแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล อาทิ การกำหนดการเดินท่อ ขนาดของท่อ การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด หลังจากที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆแล้วเสร็จ และเพื่อให้ สอดคล้องกับระบบบาบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย หลังจากที่ได้ดำเนินการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งข้อมูลการออกแบบให้ ทาง หน่วยสถาปัตยกรรมดำเนินการเขียนแบบต่อไป

5. ออกแบบด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ตามความจำเป็นของแต่ละโครงการ อาทิระบบลิฟท์ เป็นต้น

6. ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ของอาคารเดิม

ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่เกิดรอย ร้าว การทรุดตัว การเลื่อนไถล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ตามที่ได้รับการ แจ้งและขอความร่วมมือจากคณะ สำนัก สถาบัน แล้วจึงนำข้อมูลได้จากการตรวจสอบไปศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการออกแบบ แก้ไข หรือซ่อมแซมต่อไป

7. ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานของ ว.ศ.ท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของแบบรูปรายการของมหาวิทยาลัย อาทิ

 • ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่งานออกแบบและก่อสร้างได้ ออกแบบเอง
 • ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่คณะ สำนัก สถาบันให้บริษัท เอกชนเป็นผู้ออกแบบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่มีผู้บริจาคด้านรูปแบบ

8. ร่วมเป็นกรรมการด้านต่าง ๆ

 • กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • กรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • กรรมการพิจารณาแบบรูปรายการ โครงการที่ทางคณะ สำนัก สถาบัน จ้างให้ บริษัทเอกชนออกแบบ

1. การควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานด้านควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบรูปรายการ รายละเอียดข้อกำหนดของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการที่ผ่านมาบุคลากรของหน่วยฯ ที่รับภาระรับผิดชอบควบคุม งาน ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติการควบคุมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดำเนินการควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งภาระ หน้าที่การควบคุมงานสรุปได้

2. ดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย

โดยควบคุมงาน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาแบบรูปรายการ รายละเอียด อาทิการควบคุมงานเทคอนกรีต ควบคุมตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต โดยการ ตรวจสอบการผูกเหล็กว่าถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือไม่ การตั้งแบบหล่อคอนกรีต การตั้ง และยึดโยงค้ายันแบบหล่อว่าแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอหรือไม่ แบบหล่อต้องได้ ขนาด การประกอบติดตั้งต้องได้ทั้งแนวระดับ ทางราบและแนวดิ่ง ควบคุมตรวจสอบระหว่างเท คอนกรีต การเทคอนกรีตจะต้องต่อเนื่องให้มีรอยต่อน้อยที่สุดในแต่ละวันที่มีการเทคอนกรีต โดยเฉพาะในกรณีของการเทคอนกรีต หลังคาดาดฟ้ารางระบายน้ำฝนหลังคา พื้นห้องน้ำซึ่งไม่ ต้องการให้มีรอยต่อ เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมของน้ำ ซึ่งมีหลายครั้ง ที่ต้องควบคุมงานเทคอนกรีตต่อเนื่องถึงเวลากลางคืน การควบคุมในวันหยุดราชการปกติและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น

3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนาในชั้นต้น

ในกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบรูปกับรายการประกอบ แบบ หรือแบบรูปรายการกับการก่อสร้างจริงแก่ทางผู้รับจ้าง

4. ประสานงานการควบคุมตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง

ระหว่างกรรมการตรวจการ จ้างกับผู้รับจ้าง

5. เขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบประกอบการเพิ่ม–ลด

ก่อสร้างตามมติ หรือข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

6. จัดทำผลงานก้าวหน้า (PROGRESSIVE CHART)

ของงานก่อสร้าง เพื่อไว้แสดงและ ประกอบคาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งที่มีการประชุม

7. จัดทำรายงานประจำวัน

และสรุปผลการทำงานของผู้รับจ้างส่งต่อประธาน -กรรมการ ตรวจการจ้างทุกๆ สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มงานจ้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล การดำเนินงานของผู้รับจ้างปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ความล่าช้าของการ ทำงานของผู้รับจ้าง สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง

8. ควบคุมติดตามประเมินผลการทำงาน

เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อให้งาน ก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา ในการควบคุมติดตามและประเมินผลการทำงานนั้น ได้ ดำเนินการ ควบคุมโดยจัดแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (BAR CHART หรือ CPM CHART) กับการทำงานจริงเป็นหลัก คอยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบรูป รายการก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตลอดเวลาที่มีการก่อสร้าง

9. ตรวจสอบและรับรองผลงานของผู้รับจ้าง

ในแต่ละงวดงานก่อสร้างที่ทางผู้รับจ้างขอส่ง มอบงานมา แล้วนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาดำเนินการประชุม ตรวจรับมอบงานต่อไป

10. ควบคุมงานจ้างเหมาโดยยึดถือประกาศกระทรวงมหาดไทย

เกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยในงานก่อสร้าง นอกเหนือจากภาระรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยฯ ยังให้บริการด้าน อื่น ๆ แก่คณะ สำนัก สถาบัน อาทิ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และ ทางคณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการควบคุมการจ้างเอง
 • ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง

11. การประมาณราคา

หน่วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานด้านประมาณราคากลางอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเดิม การประมาณราคาเพื่อจัดเตรียมงบประมาณแต่ละปี การประมาณราคาอื่น ๆ ตามที่คณะ สำนัก สถาบัน ขอความร่วมมือไป พอสรุปได้ดังนี้ ทำการประมาณราคากลางอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ทางหน่วยสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมได้ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ กำหนดรายการรายละเอียดประกอบแบบแล้วเสร็จ ซึ่งงานประมาณ ราคานั้นเป็นงานที่ยุ่งยากต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ ความแม่นยาที่สูงมากพอสมควรในการ ประมาณราคากลางทุก ๆ โครงการที่ได้ดำเนินการ คือ

 • จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดการคิดราคา
 • ศึกษาแบบรูปรายการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
 • ออกไปสำรวจสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ เพื่อจะได้ให้เป็น ข้อมูลในการประมาณราคางานเตรียมงานหรืองานดิน
 • ทำการถอดแบบแยกรายละเอียดจานวนวัสดุทางด้านวิศวกรรม อาทิ คอนกรีต เหล็ก เสริมคอนกรีต ไม้แบบ งานดินขุด ดินถม โครงหลังคา เป็นต้น
 • ทำการถอดแบบแยกรายละเอียดจานวนวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรม อาทิ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน เพดาน ผิวพื้น ราวบันได ประตูหน้าต่าง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ เป็นต้น
 • ทำการถอดแบบแยกรายละเอียดจานวนดวงโคมไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ อุปกรณ์ ประกอบการเดินสาย สายไฟฟ้า มิเตอร์ เป็นต้น
 • ทำการถอดแบบแยกรายละเอียดจานวนวัสดุทางด้านประปาสุขาภิบาล บ่อเกรอะ-บ่อซึม
 • ถอดแบบ แยกรายละเอียดจำนวนครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่ปรากฏในรูปแบบรายการ จัดทำรายละเอียดของจานวนวัสดุที่แยกรายละเอียดทั้งหมด เขียนหรือพิมพ์ลงในแบบฟอร์มประมาณการที่เตรียมไว้ ดำเนินการสืบราคาวัสดุ (ราคาต่อหน่วย) ทำการกรอกราคาแล้วจึงรวบรวม ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดพร้อมทั้งรวมค่าดำเนินการ กาไร และภาษี ตามขั้นตอนและข้อกำหนดของสำนักงบประมาณต่อไป ในการประมาณราคา ทางหน่วยฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่ งานประมาณราคาไว้แล้วเสร็จทุกครั้ง

นอกเหนือจากภาระงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางหน่วยฯ ยังให้บริการแก่ทางคณะ สำนัก สถาบัน เกี่ยวกับข้อแนะนำให้คำปรึกษาการจัดขอจัดตั้งงบประมาณทั้งเงินรายได้และงบประมาณ แผ่นดินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งยังได้จัดเตรียมงบประมาณของส่วนกลางในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง แผนการรายงานส่งสำนักงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยโครงการออกแบบ/ควบคุมงานสิ่งปลูกสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2564
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 วงเงินค่าก่อสร้าง 48,800,000.00 บาท
2. ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 5 วงเงินค่าก่อสร้าง 29,000,000.00 บาท
3. ก่อสร้างอาคารองครักษ์และข้าราชบริพาร หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 6,031,052.63 บาท
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและพื้นที่รอบอาคาร บริเวณกลุ่มอาคารงานอาคารสถานที่เดิมและแนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย วงเงินค่าก่อสร้าง 1,052,520.50 บาท
5. ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 11 จุด วงเงินค่าก่อสร้าง 560,000.00 บาท
6. ปรับปรุงอาคารศูนย์กลางขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 438,204.04 บาท
7. ลานออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ(หอพักแม่เหียะ) วงเงินค่าก่อสร้าง 351,277.47 บาท
8. ทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน 3 วงเงินค่าก่อสร้าง 331,000.00 บาท
9. ทางเข้าศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 261,341.77 บาท
10. ป้ายชื่ออาคารศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 220,445.00 บาท
11. ซ่อมแซมหลังคาหอพระพุทธอาคารศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 106,542.84 บาท
12. อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 52,000,000.00 บาท
ปี 2563
1. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 138,400,000.00 บาท
2.  โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 119,950,000.00 บาท
3. ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วงเงินค่าก่อสร้าง 103,880,000.00 บาท
4. ปรับปรุงภายในอาคารเรือนพัก และห้องพักรับรองเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 6,190,000.00 บาท
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์การสัญจรและลานจอดรถสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝั่งทิศตะวันออกอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3) วงเงินค่าก่อสร้าง 5,170,904.20 บาท
6. LA4 ปป.ภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร วงเงินค่าก่อสร้าง 4,600,000.00 บาท
7. ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ งานอาคารสถานที่ วงเงินค่าก่อสร้าง 4,460,000.00 บาท
8. ปรับปรุงห้องประชุมบัวเรศ ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นห้องปฏิบัติงาน วงเงินค่าก่อสร้าง 2,990,000.00 บาท
9. ปรับปรุงห้องทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,809,000.00 บาท
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างแก้ว ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บ้านพักรับรอง-หลังคณะนิติศาสตร์-หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,380,000.00 บาท
11. ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารของหอพักในกำกับ 3(หอแม่เหียะ) วงเงินค่าก่อสร้าง 1,640,000.00 บาท
12. ปรับปรุงลานกีฬาหอพักนักศึกษาแม่เหียะ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,640,000.00 บาท
13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสังคีต วงเงินค่าก่อสร้าง 1,400,000.00 บาท
14. ปรับปรุงห้องทำงานกองบริหารงานบุคคล วงเงินค่าก่อสร้าง 1,394,800.00 บาท
15. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและพื้นที่ภายนอก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 วงเงินค่าก่อสร้าง 799,000.00 บาท
16. ปรับปรุงพื้นสนามน็อคบอร์ดของสนามเทนนิส วงเงินค่าก่อสร้าง 760,000.00 บาท
17. ปรับปรุงหลังคากองบริหารงานบุคคล, กองกลาง และฝ้าเพดานห้องหน่วยเก็บเอกสาร กองกลาง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 495,000.00 บาท
18. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 495,000.00 บาท
19. ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือของหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 วงเงินค่าก่อสร้าง 348,373.00 บาท
20. ปรับปรุงสนามซอฟท์บอลด้วยการทำรั้วตาข่ายพร้อมประตูเปิด-ปิด วงเงินค่าก่อสร้าง 345,000.00 บาท
ปี 2562
1. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 วงเงินค่าก่อสร้าง 23,940,000.00 บาท
2. ก่อสร้างลานจอดรถอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 16,869,681.39 บาท
3. ปรับปรุงระบบบำบัดตะกอน วงเงินค่าก่อสร้าง 6,676,265.00 บาท
4. ทางเดินมีหลังคาคลุม(Cover Way) วงเงินค่าก่อสร้าง 5,236,000.00 บาท
5. ปรับปรุงกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ วงเงินค่าก่อสร้าง 3,500,000.00 บาท
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนตาดชมพูคณะสังคมศาสตร์ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,861,629.00 บาท
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรับรองอ่างแก้ว วงเงินค่าก่อสร้าง 2,795,129.52 บาท
8. ปรับปรุงสนามฟุตบอล2 พร้อมปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตโดยรอบสนาม วงเงินค่าก่อสร้าง 2,700,000.00 บาท
9. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,368,000.00 บาท
10. ปรับปรุงถนนวงเวียนบริเวณทางสี่แยกโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,300,000.00 บาท
11. ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมสะพานข้ามลำธาร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,049,787.30 บาท
12. รั้วทึบศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,980,000.00 บาท
13. ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,980,000.00 บาท
14. ปรับปรุงห้องทำงานสภาพนักงาน วงเงินค่าก่อสร้าง 1,777,000.00 บาท
15. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้สนามกีฬากลาง และบริเวณพื้นที่อัฒจันทร์ฝั่งกระถางคบเพลิงด้วยการปรับพื้นตัวหนอน วงเงินค่าก่อสร้าง 1,731,000.00 บาท
16. LA3 ปป.ภูมิทัศน์ทางเข้าสวนปาล์มทิศใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,600,000.00 บาท
17. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วงเงินค่าก่อสร้าง 1,450,000.00 บาท
18. ปรับปรุงสนามซอฟท์บอลด้วยการปรับพื้นพร้อมกับปลูกหญ้าใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,243,800.00 บาท
19. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะบ่อฆ่าเชื้อโรค ณ ศูนย์วิจัยแม่เหียะฯ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,150,000.00 บาท
20. ทำบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ในสนามฟุตบอล 2 วงเงินค่าก่อสร้าง 869,000.00 บาท
21. ก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด วงเงินค่าก่อสร้าง 864,000.00 บาท
22. ปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักอ่างแก้ว วงเงินค่าก่อสร้าง 712,345.67 บาท
23. ปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายผักปลอดสารเคมี วงเงินค่าก่อสร้าง 460,000.00 บาท
24. ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา วงเงินค่าก่อสร้าง 428,000.00 บาท
25. ปรับปรุงสระน้ำรอบเรือนรับรองที่ประทับ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 390,000.00 บาท
26. ปรับปรุงทางเดินด้านข้างเรือนรับรองที่ประทับ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินค่าก่อสร้าง 255,000.00 บาท
27. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร วงเงินค่าก่อสร้าง 165,000.00 บาท
ปี 2561
1. ก่อสร้างอาคารภาควิชาเกษตรที่สูง และทรัพยากรธรรมชาติ วงเงินค่าก่อสร้าง 13,000,000.00 บาท
2. ปป.ลานกิจกรรมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ(ลานสิกขาลัย) วงเงินค่าก่อสร้าง 3,000,000.00 บาท
3. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว วงเงินค่าก่อสร้าง 2,100,000.00 บาท
4. ตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.สนง3 ชั้น3 วงเงินค่าก่อสร้าง 1,890,000.00 บาท
5. ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานกองบริหารงานบุคคล วงเงินค่าก่อสร้าง 1,705,017.23 บาท
6. ก่อสร้างสถานีจอดรถไฟฟ้า 4 จุด วงเงินค่าก่อสร้าง 1,690,000.00 บาท
7. ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานตรวจสอบภายในฯ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,313,542.70 บาท
8. ปรับปรุงโรงจอดรถไฟฟ้าเดิมหลังตลาดร่มสักเป็นโรงพักขยะ วงเงินค่าก่อสร้าง 872,974.00 บาท
9. ก่อสร้างเสากั้นรถยนต์ บริเวณหน้าอาคาร สนง.1 วงเงินค่าก่อสร้าง 240,000.00 บาท
ปี 2560
1. อาคารจอดรถบริเวณด้านทิศใต้ ประตูคณะวิจิตรศิลป์(S1) วงเงินค่าก่อสร้าง 150,000,000.00 บาท
2. ปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยาน,ภูมิทัศน์ฯ วงเงินค่าก่อสร้าง 115,000,000.00 บาท
3. อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 วงเงินค่าก่อสร้าง 47,520,000.00 บาท
4. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดชมพู พร้อมระบบผันน้ำ วงเงินค่าก่อสร้าง 38,800,000.00 บาท
5. ปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา 1 วงเงินค่าก่อสร้าง 9,819,600.00 บาท
6. งานย้ายอาคารสถานที่ไปอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคณะเกษตร วงเงินค่าก่อสร้าง 7,730,000.00 บาท
7. ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน 2 วงเงินค่าก่อสร้าง 6,930,000.00 บาท
8. ปรับปรุงหัองประชุมเล็ก หอประชุม มช. วงเงินค่าก่อสร้าง 4,971,755.25 บาท
9. ซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท สมาร์ทบอร์ด อาคารพลศึกษา วงเงินค่าก่อสร้าง 4,714,400.00 บาท
10. ปรับปรุงสระว่ายน้ำรุจิรวงค์ วงเงินค่าก่อสร้าง 3,501,500.00 บาท
11. ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสนามกีฬา วงเงินค่าก่อสร้าง 3,034,500.00 บาท
12. ก่อสร้างบ้านพัก (บ้านแฝด) วงเงินค่าก่อสร้าง 1,990,000.00 บาท
13. ทางลาดขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ,ย้ายบันไดทางขึ้น วงเงินค่าก่อสร้าง 1,290,000.00 บาท
14. ปรับปรุงห้องทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,000,000.00 บาท
15. ปรับปรุงห้องทำงานกองกลาง วงเงินค่าก่อสร้าง 924,251.90 บาท
16. ปรับปรุงห้องทำงานบัณฑิตวิทยาลัย(KIT) วงเงินค่าก่อสร้าง 749,983.00 บาท
17. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารพลศึกษา วงเงินค่าก่อสร้าง 500,000.00 บาท