Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก
05/11/2563      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 (ข้อ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีร้านค้าตลาดร่มสักที่จะนำไปจัดสรร จำนวน 10 ร้าน
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาจับฉลาก ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ : 20201105_รายชื่อกาดร่มสัก.pdf