Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941700
: krisada.palee@cmu.ac.th
กฤษดา ปาลี

พนักงานช่าง

หน่วยงาน :
งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
หน่วย :
หน่วยโทรศัพท์

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • งานควบคุม ดูแล ข่ายสายตอนนอก
 • รับผิดชอบงานติดตั้งเคเบิลโทรศัพท์ ที่ทำการติดตั้งใหม่หรือเพิ่มเติม ทั้งสายเคเบิลที่แขวนอากาศและสาย
 • การรื้อถอนสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ชำรุดไม่สามารถตรวจซ่อมได้และไม่ได้ใช้งานเพื่อลดปริมาณสายเคเบิลที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้า
 • เดินสายเคเบิลโทรศัพท์ใหม่มีการต่อสายที่มีขนาดต่างกันหรือแยกสายออกไปหลายเส้นทางจำเป็นต้องต่อสายเคเบิล
 • ปรับปรุงแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ตามแนวเสาไฟฟ้า ที่แนวสายเคเบิลหลุดจากอุปกรณ์ติดตั้งทำให้สายหย่อนยานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ บางครั้งชำรุดในสายเคเบิลโทรศัพท์ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคู่สายโทรศัพท์ใหม่
 • ปรับปรุงจุดต่อสายตามคณะหน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีจุดต่อสายที่ยังไม่ได้มาตรฐานจำเป็นต้องปรับปรุงให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับมหาลัยฯ
 • สำรวจขั้นต้นของส่วนที่รับผิดชอบและ คณะ หน่วยงาน
  ต่างๆขอความอนุเคราะห์มา บริเวณตำแหน่งของผู้ใช้บริการโดยออกแบบ แนวสายเคเบิลโทรศัพท์ให้สอดคล้องกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของแบบการใช้วัสดุ วิธีการติดตั้งที่ถูกต้องและทดสอบสัญญาณ
 • สำรวจ จัดทำราคากลางงานติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการทำงานตามความเหมาะสมของการใช้วัสดุในการติดตั้ง
 • จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้งานเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานและช่วยลดเวลาในการทำงาน พร้อมสำรองการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
 • ออกแบบ และเขียนแบบ งานในหน่วย ด้วยโปรแกรม Auto cad
 • สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน แล้วรวบรวมเป็นงาน ประจำ เดือน
 • ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทะเบียนคู่สาย เลขหมาย แผงโทรศัพท์ ( MDF ) แนวสายเคเบิล บันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รวบรวมเอกสารต่างๆที่สำคัญเพื่อเป็นหลักฐานและการตรวจสอบ
 • รับแจ้งซ่อมให้คำแนะนำในการใช้โทรศัพท์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย