Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ของดส่งเอกสารการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย
26/10/2565เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ตลอดจนลดการใช้กระดาษตามโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจึงของดส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของผู้ใช้ ตั้งแต่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ : 20221026_งดส่งเอกสารบ้านพัก.pdf