Tel. +66 5394 3161   |

งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่หลักสำคัญในการดูแล รักษาความสะอาด เรียบร้อย และความสวยงามของพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในการดูแลของส่วนงานต่าง ๆ บริการจัดสถานที่ในกิจกรรมงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีสถานที่ที่ดี เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่่อง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสะอาด ร่มรื่น เขียวขจี เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ที่นักศึกษา ตัดสินใจเลือกมาเรียนใน มช.แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วย

 1. หน่วยงานสวน มีหน้าที่ในการออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์ตามโครงการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานผลิตและดูแล บำรุงรักษาพันธ์ุไม้ในเรือนเพาะชำ เพื่อใช้ในกการปลูกประดับ ตกแต่งสนาม ไม้กระถางประดับอาคาร งานพิธีสำคัญ ตลอดจนงานดูแลรักษาสวนสนามประจำจุดของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย และพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 2. หน่วยดูแลบริเวณทั่วไป มีหน้าที่ทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และควบคุมการดูแลการจัดจ้างเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และตามถนนสายหลัก สายรอง
 3. หน่วยโยธา มีหน้าที่ในการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ งานดูแลรักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ การจัดเก็บขยะ และวัสดุรีไซเคิล งานตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้เกิดความโล่งโปร่งป้องกันอันตรายจากการหักโค่นของต้นไป สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ บริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ งานบริการรถบรรทุก รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ
 4. หน่วยธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานเบิกจ่ายพัสดุ และงานด้านบุคคล


หน่วยงานสวน

 • งานการออกแบบและประมาณการงานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
 • งานดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำและไม้กระถางประดับ
 • งานดูแลประดับตกแต่งสถานที่และงานพิธี
 • งานดูแลรักษาสวน สนาม

หน่วยโยธา

 • งานบริการจัดสถานที่ในกิจกรรม และพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย
 • งานบำรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาถนน ลานจอดรถ ทางเท้า รางระบายน้ำ แนวกันไฟ
 • งานจัดการขยะและธนาคารวัสดุรีไซเคิล
 • งานตัดแต่งต้นไม้ตามพื้นที่ส่วนกลาง อาคารบ้านพักอาศัย
 • งานบริการยานพาหนะ ได้แก่ รถบรรทุก รถแบคโฮ รถฟาร์มแทรกเตอร์
 • งานบริการทั่วไป

หน่วยดูแลบริเวณ

 • งานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • งานกำกับดูแลงานจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง
 • งานเบิกจ่ายและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

หน่วยธุรการ

 • งานด้านเอกสาร
 • งานเบิกจ่ายพัสดุ
 • งานด้านบุคคล

โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล

ธนาคารรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มก่อตั้งมาปี พ.ศ.2552 ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเป็นหลักในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาของสภาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ธนาคารจะขับเคลื่อนต่อไปโดยความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ต้องมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมารองรับนโยบายของธนาคารรีไซเคิล รายละเอียดโครงการ (คลิกที่นี่)


งานอาคารสถานที่