Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

ของดส่งเอกสารการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย

ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2564

ลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง ผลการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก