Tel. +66 5394 3161   |

งานธุรการ


งานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น งานด้านสารบรรณ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน งานคอมพิวเตอร์และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานข้อมูลสถิติ งานเลขานุการ งานโต้ตอบเอกสาร งานเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม รายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน งานติดตามผล ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานกลั่นกรองวิเคราะห์หนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ ก่อนที่จะเสนอสายงานและผู้บังคับบัญชา
 • งานรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานส่ง และแจ้งเวียนหนังสือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นหนังสือราชการที่จะต้องปฏิบัติให้แก่ทุกสายงานภายในกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานลงทะเบียนเลขรับเอกสารจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 • งานลงทะเบียนเลขรับเอกสารจากภายในสายงานที่นำเสนอผู้อำนวยการกอง
 • งานลงทะเบียนคุมเอกสารส่งสายงานให้ปฏิบัติลงในสมุดทะเบียน
 • งานลงทะเบียนรับเอกสารจากสายงานนำเสนอหัวหน้างานธุรการ
 • งานค้นหาเอกสาร
 • งานประชุมต่างๆ ภายในกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม จัดทำวาระการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
 • งานแจ้งและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
 • งานเก็บเอกสารรายงานการประชุม
 • งานจัดหาของขวัญและของที่ระลึก
 • งานเลขานุการของกองอาคารสถานที่ฯ ประสานงานกับส่วนงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงินโดยระบบสามมิติส่งให้กองคลัง
 • งานจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสารของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานจัดส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
 • งานเก็บและรวบรวมเงินค่าบริจาคทำบุญภายในกองอาคารสถานที่ฯ ส่งให้ส่วนงาน และของกองอาคารสถานที่ฯ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงบประมาณและการเงิน
 • ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองอาคารสถานที่ฯ
 • ควบคุมการเบิกจ่ายและงบประมาณของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานควบคุมเงินหมุนเวียนของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานรวบรวมและจัดทำงบประมาณรายจ่าย และรายได้ประจำปี ระบบ E-planning
 • งานจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายได้ประจำปี พร้อมรายงานผลการใช้เงินทุกไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) ในระบบ E-planning
 • งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพัสดุ
 • งานจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด กองอาคารสถานที่ฯ
 • งานเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าโทรศัพท์ ของมหาวิทยาลัยฯ
 • งานจัดทำการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และรวบรวมเอกสารข้อมูลลงในระบบ E-Persian
 • งานจัดทำการขอเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ
 • รับผิดชอบในการรับเงินจากกองคลังเพื่อนำเข้าฝากบัญชีธนาคาร
 • รับผิดชอบในการลงนามในเช็คและบัญชีเงินฝากของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานเก็บรักษาเอกสารสำคัญด้านการเงิน
 • งานจัดทำบัญชีของกองอาคารสถานที่ฯ พร้อมสรุปงบทดรองทุก ๆ สิ้นเดือน
 • งานจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ภายในกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.)
 • งานจัดทำและติดตามเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการจากกองคลัง
 • งานควบคุมบัญชีเงินหมุนเวียนของกองอาคารสถานที่ (เงินสดย่อยในมือ)
 • งานจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ของ กองอาคารสถานที่ฯ ทั้งหมด
 • งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มครองชีพ ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ฯ ทั้งหมด
 • งานการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
 • งานชี้แจงรายละเอียดเงินยืมทดรองราชการค้างชำระ
 • งานจัดทำใบสำคัญการตั้งหนี้ (ระบบ 3 มิติ) เพื่อเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณรายได้ของกองอาคารสถานที่ฯ ทั้งหมด
 • งานการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรให้กับข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
 • ควบคุมยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำของกองอาคารสถานที่ฯ (กสจ.)
 • งานการเบิกจ่ายเงินดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • งานเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ในกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
 • จัดส่งใบสำคัญการตั้งหนี้เพื่อเบิก-จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
 • แจ้งหนี้เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา และค่าโทรศัพท์
 • การเบิกจ่าย-จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • แจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์หมุนตรง
 • เบิกเงินสะสม 5% และส่งใบสำคัญการตั้งหนี้ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ ประกันสังคม
 • จัดส่งใบสำคัญการตั้งหนี้ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงานมหาวิทาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำแผนการใช้เงินของกองอาคารสถานที่ฯ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งใน และนอกส่วนราชการ และร้านค้าให้ข้อมูล หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือรับการร้องขอ
 • ควบคุมตรวจสอบบัญชีต่างๆ ของหน่วยพัสดุ
 • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองอาคารสถานที่ฯ ตามระเบียบพัสดุ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ
 • รายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองฯ เป็นประจำเดือน
 • ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีของกอง
 • รับ – จ่ายพัสดุของกอง (วัสดุ ครุภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง)
 • ทำบัญชี 3 มิติ
 • ทำเอกสาร PO = Purchase Order (ใบสั่งซื้อที่เราจะส่งให้ผู้ขายเพื่อขอสั่งซื้อสินค้า) และ PR = Purchase Request (ใบขอสั่งซื้อ) และเอกสารรายละเอียดประกอบ
 • ทำ Invent (การตรวจรับพัสดุ) ในระบบ 3 มิติ
 • ประมาณการใช้วัสดุสำรอง
 • รายงานการรับ – จ่ายพัสดุประจำเดือน
 • งานประมาณราคาการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบถามและเปรียบเทียบราคา)
 • งานบัญชีครุภัณฑ์ประจำกอง
 • งานจำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์
 • สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี (ควบคุมส่วนของสายงาน 1 ใน 4)
 • รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
 • รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน
 • งานทะเบียนยานพาหนะ (จดทะเบียน, ต่อภาษี, บัตรเข้าออกสนามบินและ มช.)
 • งานควบคุมบัญชีงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ของกองฯ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารงานบุคคล
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยการเจ้าหน้าที่ – ตรวจสอบความถูกต้องการร่างเอกสารของเจ้าหน้าที่ในหน่วย – สั่งการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย – ควบคุมการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • งานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการกำหนดกรอบและอัตรากำลังของข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ /พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
 • การควบคุมดูแลงานโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ/ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือก ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
 • การประเมินผลเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น เพื่อปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ /พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
 • ส่งสรุปผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งกองต่างๆ อาทิ การกำหนดตัวบุคคลรับผิดชอบงาน , งานเกี่ยวกับการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
 • การขอสงวนอัตรากำลัง
 • การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ /ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
 • การปฏิบัติงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับตลาดร่มสัก – บริหารจัดการตลาดร่มสัก – จัดทำประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ หลักเกณฑ์ตลาดร่มสัก – ควบคุมบัญชีรับจ่ายเงินตลาดร่มสัก – จัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก – จัดการตามนโยบาย cmu food safty
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการและลูกจ้างประจำไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • งานรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ/ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นประจำปี
 • งานรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรในสังกัด
 • การจัดทำฐานข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • การจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานรวบรวมข้อมูลการจัดทำงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินเดือนหมวดค่าจ้างประจำ
 • งานรวบรวมการจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินรายได้หมวดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • งานขอเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 • งานขอเบิกเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์คลอรีนเหลวไว้ในครอบครอง
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • งานสำรวจบุคลากร

ระบบที่เกี่ยวข้อง :