Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENGบริการของเรา

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะ เพื่อรองรับการใช้งานของทุกส่วนงาน คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในด้านการพักอยู่อาศัย ด้านระบบกายภาพ ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด และไร่แม่เหียะ รวมทั้งครอบคลุมถึงทุกอาอาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน/ปฏิบัติการ พื้นที่เพาะปลูก และถนน

งานธุรการ

สนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น งานด้านสารบรรณ งานสัญญา งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ งานโต้ตอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน โทร.053-941162

อาคารสถานที่

ออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์จัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานดูแลพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำ ทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย โทร.053-943193

ออกแบบและก่อสร้าง

รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด โทร.053-943197

ไฟฟ้า

ควบคุม ดูแล จัดการระบบไฟฟ้าภายใน มช. และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โทร.053-943172

โทรศัพท์

จัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอยและไร่แม่เหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้ง ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง โทร.053-941700

ช่างยนต์และบูรณะ

ตรวจสอบ บำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง รั้ว และที่พักอาศัยส่วนกลาง โทร.053-943167

ผลิตน้ำประปา

ผลิต จ่ายน้ำประปาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เก็บกักน้ำดิบที่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและบ่อพัก ระบบน้ำบาดาล และชุดผลิตน้ำประปา โทร.053-943169

ประปาซ่อมบำรุง

จัดการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอย และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.053-943170

กำจัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย และระบบแนวท่อน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล แนวท่อน้ำเสีย บ่อสูบ บ่อพัก บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โทร.053-943171

คอมพิวเตอร์

จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย และผู้ขอใช้ร่วม โดยเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ เพื่อรวบรวมการใช้ พร้อมทั้งแจ้งยอดการชำระเงิน ให้ผู้ใช้นำเงินไปชำระที่กองคลัง โทร.053-941178

เกี่ยวกับเรา

การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบ เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้วยการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในลักษณะงาน/โครงการตามข้อกำหนด ใหม่ของสำนัก งบประมาณ โดยวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพิ่มเติม ...
About Images
ของดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. , 22/09/2566

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคของดจ่ายน้ำประปา เพื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็ก (มาตรวัดน้ำดิจิตอล) ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ซึ่งจะมีผลกระทบกับผู้ใช้น้ำประปา ตามประกาศดังแนบ..ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน , 27/10/2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงเวลา 06.00 - 06.30 และ 17.00 - 17.30 น. ซึ่งจะมีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า ตามประกาศดังแนบ..ของดส่งเอกสารการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย , 26/10/2565

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ตลอดจนลดการใช้กระดาษตามโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจึงของดส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของผู้ใช้ ตั้งแต่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป..กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมและวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง วิสัยทัศน์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกันสุขภาพแบบกลุ่มและจิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน ในระ..

14/09/2566

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

             กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการประจำปี 2566 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เสี..

13/09/2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ (พระสงฆ์จำนวน 9 รูป)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรในวันพระ" (พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป) เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงอาหาร อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เริ่มวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป..

08/05/2566