Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”
20/12/2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ประจำปี 2562 กล่าวรายงาน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมครั้งนี้จะมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการอภิปรายในหัวข้อ The Sustainable Agenda of Thailand’s Higher Education บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ และกรอบตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมสำหรับ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย” การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน การสัญจรและระบบอัจฉริยะ การจัดการขยะ อาคารเขียว และภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานด้านความยั่งยืนรูปแบบโปสเตอร์ระดับสถาบันการศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานตัวอย่างด้านความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา การเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงานความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
 
ที่มา : https://www.cmu.ac.th/th/article/050804ab-545b-4b83-bff7-2b2910191859ภาพประกอบข่าว :