Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Office”
03/03/2563สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย แนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Office โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน และหัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานการตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไปสู่ “Smart Office” ประกอบด้วย Smart People, Smart Service, Smart Management ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สิบแสนรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : https://www.cmu.ac.th/th/article/e4f58f1d-8a37-41a6-a53f-e435fa1122bf?fbclid=IwAR04cRoF9ZNZEXCeUJPE4fztAS734BYHhFSICtrV7TcHkmFrf379_dp_Ewc