Tel. +66 5394 3161   |บริการของเรา

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะ เพื่อรองรับการใช้งานของทุกส่วนงาน คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในด้านการพักอยู่อาศัย ด้านระบบกายภาพ ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด และไร่แม่เหียะ รวมทั้งครอบคลุมถึงทุกอาอาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน/ปฏิบัติการ พื้นที่เพาะปลูก และถนน

งานธุรการ

สนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น งานด้านสารบรรณ งานสัญญา งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ งานโต้ตอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน โทร.053-941162

อาคารสถานที่

ออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์จัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานดูแลพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำ ทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย โทร.053-943193

ออกแบบและก่อสร้าง

รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด โทร.053-943197

ไฟฟ้า

ควบคุม ดูแล จัดการระบบไฟฟ้าภายใน มช. และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โทร.053-943172

โทรศัพท์

จัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอยและไร่แม่เหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้ง ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง โทร.053-941700

ช่างยนต์และบูรณะ

ตรวจสอบ บำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง รั้ว และที่พักอาศัยส่วนกลาง โทร.053-943167

ผลิตน้ำประปา

ผลิต จ่ายน้ำประปาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เก็บกักน้ำดิบที่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและบ่อพัก ระบบน้ำบาดาล และชุดผลิตน้ำประปา โทร.053-943169

ประปาซ่อมบำรุง

จัดการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอย และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.053-943170

กำจัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย และระบบแนวท่อน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล แนวท่อน้ำเสีย บ่อสูบ บ่อพัก บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โทร.053-943171

คอมพิวเตอร์

จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย และผู้ขอใช้ร่วม โดยเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ เพื่อรวบรวมการใช้ พร้อมทั้งแจ้งยอดการชำระเงิน ให้ผู้ใช้นำเงินไปชำระที่กองคลัง โทร.053-941178

เกี่ยวกับเรา

การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบ เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้วยการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในลักษณะงาน/โครงการตามข้อกำหนด ใหม่ของสำนัก งบประมาณ โดยวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพิ่มเติม ...
About Images
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน , 27/10/2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงเวลา 0..ของดส่งเอกสารการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย , 26/10/2565

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ตลอดจนลดการใช้กระดาษตามโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจึงของดส่งเอกสารการเรียกเก็..ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 , 16/11/2564

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย และการไฟฟ้าจะดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา Gas Insulated Switchgear ของสถานีไฟฟ้า..กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายณัฐวิทย์ ครูบา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่มาศ..

01/03/2567

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายณัฐวิทย์ ครูบา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แ..

29/02/2567

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมและวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง วิสัยทัศน์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกันสุขภาพแบบกลุ่มและจิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน ในระ..

14/09/2566

[12/06/2567] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก


[29/05/2567] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก(สาขาการออกแบบผังเมือง)


[15/05/2567] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก


[29/03/2567] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก


[29/02/2567] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก