Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
20/06/2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนราชการ โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพชน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยมีข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ร่วมในพิธี  ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  


ภาพประกอบข่าว :