Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก
10/01/2563     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 (ข้อ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีร้านค้าตลาดร่มสักที่จะนำไปจัดสรร จำนวน 6 ร้าน 
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาจับฉลาก ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ : 20200110_รายชื่อผู้เข้าจับฉลาก กาดร่มสัก.pdf