Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก
08/10/2563       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 (ข้อ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีร้านค้าตลาดร่มสักที่จะนำไปจัดสรร จำนวน 10 ร้าน 
      ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกอบการ ให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

แบบฟอร์มคำขอการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1ZbZkLeve3ysxR4bmesJKg9fYQ35ziEFE/view?usp=sharing

ไฟล์แนบ : 20201014_การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก.pdf