Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
03/12/2562    ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น
    บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย  ดังนั้น   จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20191203_นักวิทย์.pdf