Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า)
21/01/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า) อัตราจ้างเดือนละ 12,540 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200121_พนง.ช่างไฟ.pdf