Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
12/02/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,200 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น
     บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย  ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบปฏิบัติภาคสนาม ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30  รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20200212_บริการฝีมือ 003.pdf