Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
18/03/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 12,170 บาท จำนวน     1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย  ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติภาคสนาม ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20200318_บริการฝีมือ 223.pdf