Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
29/07/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) อัตราเงินเดือน 10,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ดังกล่าว มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่า    สละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200729_ผล คนขับรถ 009.pdf