Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010107
07/01/2564     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเงินเดือน 14,790 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 161 ราย ดังนั้น        จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบปฏิบัติภาคสนาม ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20210108_จนท.สนง. S4010107.pdf