Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่าง
01/02/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 นั้น
     บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 14 ราย ดังนั้น          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220201_พนง.ช่าง.pdf