Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010107
07/02/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น
     บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ลดความรุนแรงและมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้ว กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค จีงมีความประสงค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 235 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 16 , พฤหัสบดีที่ 17 และศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220207_จนท.สนง..pdf