Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ EP010110
29/09/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จีงมีความประสงค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220929_รายชื่อผู้มีสิทธิ์ พนง ช่าง.pdf