Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ตำแหน่งเลขที่ S4010134
29/09/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จีงมีความประสงค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220929_รายชื่อผู้มีสิทธิ์ วิศวกรเครื่องกล.pdf