Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง
31/10/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20221031_ผลสอบ พนง.ช่าง.pdf