Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง
21/11/2565
     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ               กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่า สละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20221121_0024.pdf