Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสร์และการแพทย์)
21/11/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) อัตราจ้างเดือนละ 12,170 บาท  จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นั้น
     ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงมีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 รายดังนั้น จึงให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้าทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และสอบปฏิบัติภาคสนาม เวลา 13.30-15.30 น. ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20221121_0023.pdf