Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
08/12/2565  ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตำแหน่ง S  4010155 อัตราเงินเดือน 12,170 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นั้น
  บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซุ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนั้นจึงขอให้ผู็มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานได้ที่งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียด ตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20221208_0033.pdf