Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ตำแหน่งเลขที่ S4010134
08/12/2565ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท จำนวน  1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น
     ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียงร้อยแล้วและปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย ดังนั้น ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น  ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด ตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20221208_0034.pdf