Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป EP 010122
14/02/2566ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP 010122 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท สังกัดงานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น
   ในการนี้  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผุ้สมัครเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 93 ราย ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ไฟล์แนบ : 20230214_0รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก.pdf