Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
15/01/2567            ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท
จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น
            ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว และปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ให่ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ 
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีวิธีการสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา09.00-12.00น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์แนบ : 20240115_img038.pdf