Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(S4010168)
01/02/2567     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเปป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4010168 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ได้ที่งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์  เอกสารดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20240201_img044.pdf