Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง
15/05/2562ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนะ ละ 13,570 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น 

ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 5 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และวสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด ดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_8.pdf