Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า)
09/08/2562ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) อัตราค่าจ้างเดือนละ12,540 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
  บัดนี้ กองอาคารสถานที่และสาธาณูปการ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ราย  ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการ
  สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ งานบริการสาธารณูปการและะซ่อมบำรุง รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20190809_img205-แปลง.pdf