Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า)
06/09/2562ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า) อัตราจ้างเดือนละ 12,540 บาท จำนวน 3 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่า มีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น . ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ        รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20190906_ช่างไฟฟ้า.pdf