Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างยนต์)
17/09/2562     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างยนต์) อัตราจ้างเดือนละ 12,540 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20190917_img213-แปลง.pdf