Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943162
: sasikarn.k@cmu.ac.th
ศศิกาญจน์ คำบุญยืน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยสารบรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานเก็บหนังสือราชการทุกประเภท โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและใช้ในการค้นคว้า อ้างอิง
  • งานควบคุมทะเบียนหนังสือเลขอธิการบดี
  • งานร่างโต้ตอบเอกสารทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  • งานรับผิดชอบเลขานุการของกองอาคารสถานที่ฯ
  • งานควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงินโดยระบบสามมิติส่งให้กองคลัง
  • งานการจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสาร
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย