Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943197
: chamnapa.w@cmu.ac.th
แจ่มนภา วรรณชัย

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานออกแบบและก่อสร้าง
หน่วย :
ธุรการงานและเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  • ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือเข้าและออก,เสนองานฯ
  • ร่างโต้ – ตอบ หนังสือทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ
  • บันทึกข้อมูล,รวบรวมจัดเก็บ,แจกจ่ายงานฯ
  • ติดตามงานและประเมิน รายงานผล
  • รวบรวม,จัดเก็บ,รูปแบบรายการก่อสร้างฯ
  • งานข้อมูลอาคารสถานที่ มช. MIS (ส่วนกลาง)
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย