Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941162
: benjamas.c@cmu.ac.th
เบญจมาศ ไชยลังกา

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยสารบรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยสารบรรณ
 • งานกลั่นกรองวิเคราะห์หนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ ก่อนที่จะเสนอสายงานและผู้บังคับบัญชา
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทุกประเภท
 • งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นหนังสือราชการที่จะต้องปฏิบัติให้แก่ทุกสายงานภายในกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานพิมพ์หนังสือในส่วนของหน่วยสารบรรณ
 • งานค้นหาเอกสาร
 • งานจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสารของกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็น สรุปรายงาน และหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานประชุมต่างๆ ภายในกองอาคารสถานที่ฯ
 • งานจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม จัดทำวาระการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
 • งานแจ้งและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
 • งานเลขานุการของกองอาคารสถานที่ฯ ประสานงานกับส่วนงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย