Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941165
: chaiwat.y@cmu.ac.th
ชัยวัฒน์ ยาโน

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยพัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • รับ – จ่ายพัสดุของกอง (วัสดุ ครุภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง)
 • ทำบัญชี 3 มิติ วิธีปกติ
 • ทำบัญชี 3 มิติ กรณีเร่งด่วน
 • ทำเอกสาร PO = Purchase Order (ใบสั่งซื้อที่เราจะส่งให้ผู้ขายเพื่อขอสั่งซื้อสินค้า) และ PR = Purchase Request (ใบขอสั่งซื้อ) และเอกสารรายละเอียดประกอบ
 • ทำ Invent (การตรวจรับพัสดุ) ในระบบ 3 มิติ
 • ประมาณการใช้วัสดุสำรอง
 • สำรวจความต้องการใช้วัสดุสำรอง และขอเบิก
 • รายงานการรับ – จ่ายพัสดุประจำเดือน
 • รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน
 • งานทะเบียนยานพาหนะ (จดทะเบียน, ต่อภาษี, บัตรเข้าออกสนามบินและ มช.)
 • งานกรรมการร่วมในกิจกรรมพิเศษของงานพิธีต่าง ๆ
 • สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี (ควบคุมส่วนของสายงาน 1 ใน 4)
 • เก็บรักษา ทำความสะอาด และบำรุงรักษาพัสดุในห้องพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย