Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053943162
: kran.k@cmu.ac.th
กรานต์ เกษมสุข

พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยงาน :
งานธุรการ
หน่วย :
หน่วยสารบรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานลงรายละเอียดในใบคุมเสนออธิการบดีลงนาม และพิจารณาสั่งการ พร้อมติดตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติแล้ว
  • งานจัดส่งพัสดุและไปรษรียภัณฑ์
  • งานเบิกและควบคุมพัสดุ งานธุรการ
  • งานส่ง และแจ้งเวียนหนังสือของมหาวิทยลัยเชียงใหม่ ให้คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานถ่ายเอกสร
  • งานเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย