Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943161
: sukkasem.kasemsuk@cmu.ac.th
สุขเกษม เกษมสุข

หัวหน้าหน่วยดูแลบริเวณทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์เกษตร

หน่วยงาน :
งานอาคารสถานที่
หน่วย :
หน่วยดูแลบริเวณทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป ทำการเก็บเมล็ดพันธุ์จากดอกไม้ที่ต้องการเก็บไว้ นำเมล็ดพันธุ์มาตากแดดไว้ให้แห้ง 2-3 วัน คัดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เก็บไว้(มีขนาดและน้ำหนักที่ดี) เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เพาะพันธุ์ต้นไม้และดอกไม้ เพาะจากเมล็ดพันธุ์ เตรียมถาดหลุมสำหรับเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก และ กระบะดินสำหรับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ เตรียมดินสำหรับเพาะ โดยใช้ดินมีเดียผสมกับขุยมะพร้าวเน้นให้ซุยและรดน้ำให้ชุ่ม สำหรับถาดหลุมให้ใส่เมล็ดพันธุ์หลุมละ 1-2 เมล็ดและสำหรับกระบะใช้วิธีหว่านประมาณ 100-200 เมล็ด รดน้ำเป็นประจำดูแลต้นไม้และดอกไม้ภายในโรงเรือน ให้น้ำต้นไม้และดอกไม้ กำจัดวัชพืชภายในกระถาง ตัดแต่งกิ่งเพื่อความสวยงาม ให้ปุ๋ยต้นไม้และดอกไม้ทุกวันจนเมล็ดพันธุ์งอกออกเป็นต้นกล้าแล้ว จึงนำไปปลูกในพื้นที่ ที่ต้องการปลูกต่อไป จัดเตรียมต้นไม้สำหรับประดับสถานที่ในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา และสำหรับตกแต่งสถานที่อย่างเช่น ตึกสำนักงานอธิการบดี ตึกกองอาคารสถานที่ฯเจ้าหน้าที่บอกชนิดของพันธุ์ไม้จัดเตรียมเพื่อขนย้าย