Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-941186
: santipoom.s@cmu.ac.th
สันติภูมิ สิทธิราษฎร์

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม วิศวกร(โยธา)
วิศวกร(โยธา)

หน่วยงาน :
งานออกแบบและก่อสร้าง
หน่วย :
หน่วยวิศวกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ออกแบบ/คำนวณ วิเคราะห์งานโครงสร้าง
 • ออกแบบ เขียนแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างหรือปรับปรุงเพิ่มเติมฯ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
 • ตรวจสอบการขออนุมัติแบบรูปรายการ มช.
 • ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • สำรวจ รังวัด ตรวจสอบพื้นที่ฯ
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อของบประมาณและการก่อสร้าง
 • ควบคุมงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบ/วิเคราะห์งานระบบสาธารณูปโภคหรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้าง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย